liniaa
liniaa

START

GOSIA
 PRIV

HYDRO SPRAWY

PROFIL ZAWODOWY

STUDIUM PRZYPADKU

OFERTA

FORUM

KONTAKT

Główne menu

Start

Gosia priv

Hydro sprawy

Aktualności

Artykuły

Linki

Profil zawodowy

Studium przypadku

Oferta

Forum

Kontakt

Systemy geoinformacyjne w hydrologii i gospodarce wodnej

Współczesne technologie gromadzenia danych o terenie i ich kartograficznych odwzorowań w postaci map, bazują na systemach informacji przestrzennej GIS. Ich zadaniem jest pozyskiwanie i przetwarzanie informacji, budowa i zarządzanie (administrowanie) bazą danych oraz udostępnianie pożądanych informacji.
Ze względu na operowanie dużymi zbiorami danych, programy pracujące w środowisku GIS, wymagają wysokiej sprawności komputerów, co przy współczesnych możliwościach narzędzi informatycznych, nie stanowi ograniczenia.
Niebagatelną właściwością systemów GIS jest możliwość przetwarzania danych oraz ich aktualizacji w prosty sposób, co wyróżnia je spośród dawniej praktykowanego, tradycyjnego sposobu prezentacji informacji na mapach, atlasach czy rocznikach statystycznych, które szybko ulegały dezaktualizacji.

Działanie programów geoinformacyjnych, w tym systemów GIS polega na:
- zbieraniu danych w uporządkowany sposób,
- magazynowaniu danych i ich wyszukiwanie,
- przetwarzanie danych oraz wykonywanie analiz,
- prezentacja wyników analiz w postaci tematycznych map, wykresów, tabel.

Systemu GIS wykorzystują możliwości współczesnej kartografii komputerowej. Umożliwia ona przechowywanie treści mapy w postaci warstw tematycznych, np. rzeźby terenu, sieci rzecznej, sytuacji i obiektów geograficznych, które umieszczone są na oddzielnych warstwach a przy wydruku nakładają się na siebie.
Do przechowywania i wyszukiwania informacji o atrybutach danych przestrzennych w programach GIS, służą bazy danych. Mogą występować niezależnie jako zewnętrzne bazy danych bądź stanowić część oprogramowania (zaopatrzonego we własny system zarządzania danymi). Odwzorowanie informacji z terenu na warstwach GIS poprzedza określenie położenia obiektu, tj. przypisanie mu odpowiedniego układu odniesienia.  Obecnie do tych celów coraz częściej wykorzystuje się  satelitarny amerykański system GPS, który współrzędne geograficzne opisuje w układzie geocentrycznym, następnie przeliczane są na współrzędne prostokątne właściwe dla danego terenu.  Zaletą systemów GPS jest łatwość wykonywania pomiarów w ruchu, np. z samolochodu, łodzi pomiarowej etc.

Zastosowanie systemów geoinformatycznych w hydrologii i gospodarce wodnej jest współcześnie niezwykle szerokie, najważniejsze zastosowania wśród nich to:
 - Określenie stref zagrożenia powodziowego,
- Wyznaczenie stref głębokości zalewu
- Identyfikacja zagrożonych obiektów,
- Wyznaczenie obszarów podlegających specjalnym formom zagospodarowania,
- Określenie zakresu i terminów prac zapobiegających skutkom powodzi
- Symulacja przebiegu fali powodziowej, jej skutki.

Techniki GIS umożliwiają również stworzenie numerycznego modelu terenu, określanego skrótem DTM, co z punktu widzenia zainteresowań hydrologii, odgrywa znaczącą rolę. Dane niezbędne do zbudowania modelu mogą być pozyskane ze zdjęć lotniczych, map topograficznych oraz na podstawie bezpośrednich pomiarów terenowych.

Wykorzystanie we współczesnym świecie systemów geoinformatycznych, a w szczególności technik GIS, jest bardzo szerokie i powszechnie stosowane w wielu dziedzinach ludzkiej działalności a w szczególności w hydrologii i gospodarce wodnej. Przewiduje się iż dalszy rozwój i powstawanie coraz to nowszych technik informatycznych przyczyni się do większej popularyzacji systemów GIS w przyszłości. Przemawia za tym wysoka jakość produktu, objawiająca się m.in. przez czytelność map komputerowych, możliwość ich aktualizacji oraz modyfikacji oraz dokładność danych geometrycznych.

zalewowe
Rys. Mapy terenów zalewowych

liniab1