liniaa
liniaa

START

GOSIA
 PRIV

HYDRO SPRAWY

PROFIL ZAWODOWY

STUDIUM PRZYPADKU

OFERTA

FORUM

KONTAKT

Główne menu

Start

Gosia priv

Hydro sprawy

Aktualności

Artykuły

Linki

Profil zawodowy

Studium przypadku

Oferta

Forum

Kontakt

Odprowadzanie wód opadowych w miastach

System umiejętnego odprowadzenia wód deszczowych z obszarów zurbanizowanych jest sprawą niezwykle ważną dla rozwoju miasta i bezpieczeństwa mieszkańców. Tereny miejskie charakteryzują się bardzo wysokim udziałem powierzchni utwardzonych, co niekorzystnie wpływa na warunki formowania się wezbrań.
Jednym ze sposobów postępowania z wodami opadowymi są systemu kanalizacji deszczowej. Opierają się na założeniu, iż skoro na obszarach miejskich, uszczelnionych, woda z opadów, posiada ograniczoną lub brak możliwości wsiąknięcia do gruntu, powinna zostać jak najszybciej
ujęta i odprowadzona kanałami burzowymi czy poprzez systemy odwadniające, skąd w dalszej kolejności trafić do cieku.

zlewnia miej

Rys. System odwadniający w miastach

Jest to tzw. tradycyjna metoda postępowania z wodami opadowymi. Alternatywą dla niej są metody współczesne, opierające się na zasadzie zmagazynowaniu opadu w miejscu jego wystąpienia, tzn. zatrzymaniu części (lub całości opadu) na terenie, na który spadł deszcz, a następnie powolny odpływ pozostałych wód opadowych do odbiornika, oraz naturalne oczyszczenie wód opadowych na miejscu (przed wprowadzeniem do odbiornika np. przez spływ przez trawę, grunt, suche zakola przy ciekach itp.).
Wybór właściwej metody zależy oczywiście od wielu czynników, m.in. od warunków terenowych (rodzaju gleb, użytkowaniu zlewni), jednakże współczesne myślenie i wiedza na temat skuteczności funkcjonowania  obu systemów skłania do wyboru metody współczesnej.
Na terenach, z których wody deszczowe odprowadzane są za pomocą kanalizacji deszczowej, obserwuje się wiele niekorzystnych zjawisk, m.in.:
- obniżanie poziomu wód gruntowych i zmniejszanie ich zasobów, związane z tym nadmierne osuszanie gruntu
- degradację cieków poprzez ich zamianę w otwarte kanały kanalizacji deszczowej, zawierające wodę o bardzo słabej jakości, przeciążoną zrzutami,
- ograniczenie, a w ekstremalnych przypadkach nawet utrata życia biologicznego odbiorników wód deszczowych
- wzrost częstotliwości oraz wysokości formowania się wezbrań w zlewniach miejskich.
Skutki związane z długoletnią eksploatacją systemów kanalizacji deszczowej, mogą być katastrofalne.
Współczesne metody postępowania z wodami opadowymi „każą” nam patrzeć kompleksowo na sposoby ich zagospodarowania. Jednym ze stosowanych rozwiązań są wszelkiego rodzaju formy retencjonowania wody , reprezentowane m.in. przez
ogrody deszczowe. Stanowią one zaprojektowany w krajobrazie miasta system gromadzenia, zarządzania i zagospodarowywania wód opadowych i mogą przybierać różne formy: poczynając od prostego obniżenia terenu na prywatnej posesji po skomplikowane instalacje drenarskie konstruowane w przestrzeniach zurbanizowanych.

Ogrody retencjonujące wody opadowe posiadają wiele zalet o charakterze edukacyjnym, estetycznym oraz ekologicznym:
- wykorzystują naturalną zdolność gleby oraz roślinności do zatrzymania wody opadowej,
- uatrakcyjniają i wzbogacają krajobraz
- wpływają na zmniejszenie przepływu maksymalnego w ciekach, obniżając kulminację wezbrania.

liniab1