liniaa
liniaa

START

GOSIA
 PRIV

HYDRO SPRAWY

PROFIL ZAWODOWY

STUDIUM PRZYPADKU

OFERTA

FORUM

KONTAKT

Główne menu

Start

Gosia priv

Hydro sprawy

Aktualności

Artykuły

Linki

Profil zawodowy

Studium przypadku

Oferta

Forum

Kontakt

Artykuły

Odprowadzanie wód opadowych w miastach

System umiejętnego odprowadzenia wód deszczowych z obszarów zurbanizowanych jest sprawą niezwykle ważną dla rozwoju miasta i bezpieczeństwa mieszkańców. Tereny miejskie charakteryzują się bardzo wysokim udziałem powierzchni utwardzonych, co niekorzystnie wpływa na warunki formowania się wezbrań.

więcej...

gis_layers1

Systemy geoinformacyjne w hydrologii i gospodarce wodnej

Współczesne technologie gromadzenia danych o terenie i ich kartograficznych odwzorowań w postaci map, bazują na systemach informacji przestrzennej GIS.Ich zadaniem jest pozyskiwanie i przetwarzanie informacji, budowa i zarządzanie (administrowanie) bazą danych oraz udostępnianie pożądanych informacji.
Niebagatelną właściwością systemów GIS jest możliwość przetwarzania danych oraz ich aktualizacji w prosty sposób, co wyróżnia je spośród dawniej praktykowanego, tradycyjnego sposobu prezentacji informacji na mapach, atlasach czy rocznikach statystycznych, które szybko ulegały dezaktualizacji. Systemu GIS wykorzystują możliwości współczesnej kartografii komputerowej. Umożliwia ona przechowywanie treści mapy w postaci warstw tematycznych, np. rzeźby terenu, sieci rzecznej, sytuacji i obiektów geograficznych, które umieszczone są na oddzielnych warstwach a przy wydruku nakładają się na siebie.

więcej ...

Deszczówka - szybko się pozbyć czy umiejętnie zagospodarować?

Spływająca po powierzchni terenu woda deszczowa, stanowi  istotne utrudnienie w komunikacji i funkcjonowaniu miast. W celu zapewnienia niezawodności technicznej terenów miejskich czy też zapobieżenia lub złagodzenia strat powstałych wskutek intensywnych opadów, woda spływająca po powierzchni zlewni, jest jak najszybciej ujmowana i odprowadzana systemami kanalizacyjnymi do wód powierzchniowych.

Artykuł umieszczony na portalu „inżynierka.pl”

więcej...

deszczowka1

Fot. Zalewane wejście do stacji Metro Centrum wskutek nawalnych opadów

hydroenergetyka1

Fot. Mała elektrownia wodna w Kaliszu

Inwestycje w hydroenergetykę - TAK ale...

Ostatnio coraz większą uwagę poświęca się energetycznemu wykorzystaniu niewielkich cieków wodnych przez budowę małych elektrowni wodnych (MEW). W pierwszej kolejności dotyczy to tych cieków, na których istnieją już urządzenia piętrzące wykorzystywane do innych celów.
Rozwój sektora hydroenergetyki jest stymulowany przez szereg czynników, po części ograniczających jej rozwój, a z drugiej strony przemawiających za zasadnością wykorzystywania OZE.

Artykuł umieszczony na portalu „inżynierka.pl”

więcej...

Pobór kruszywa z koryt rzek

Zjawisko erozji i sedymentacji materiału w korycie rzecznym jest efektem wietrzenia skał. Powstające w procesie erozji pokłady żwiru i piasku są wymywane z brzegów na pewnym odcinku koryta cieku, jednocześnie zachodzi proces odkładania się aluwiów dostarczonych do danego przekroju z wyższych partii. Te naturalnie zachodzące procesy realizują fizyczne prawo do zachowania stanu równowagi dynamicznej rzeki. Działalność ludzka, polegająca na jego intensywnym wydobyciu w istotny sposób wpływa na zaburzenie tego stanu najczęściej w sposób nieodwracalny…

więcej...

Wisla2

Fot. Odsypiska i łachy piaszczyste w korycie Wisły

Redukcja fali wezbraniowej Potoku Służewieckiego za pomocą małych zbiorników

Cechą charakterystyczną zlewni miejskich jest gwałtowne formowanie się w nich wezbrań opadowych. Ich intensyfikacja zależy od rozbudowy i urbanizacji, rozwoju przemysłu i handlu, którym towarzyszy wzrost obszarów nieprzepuszczalnych. Wskutek braku możliwości zatrzymania wody opadowej w uszczelnionych powierzchniach następuje szybki i niemalże całkowity odpływ jej nadmiaru. Przyczynia się to do formowania się gwałtownych wezbrań opadowych a niekiedy nawet krótkotrwałych powodzi. Współcześnie zaleca się zatrzymywanie części lub całości wód opadowych na terenie zlewni lub retencjonowanie ich i powolny odpływ do głównego kanału burzowego. Jednym z praktykowanych rozwiązań są zbiorniki detencyjne, których celem jest czasowe gromadzenie wody i stopniowe jej odprowadzanie po ustąpieniu ulew.

więcej...

liniab1