liniaa
liniaa

START

GOSIA
 PRIV

HYDRO SPRAWY

PROFIL ZAWODOWY

STUDIUM PRZYPADKU

OFERTA

FORUM

KONTAKT

Główne menu

Start

Gosia priv

Hydro sprawy

Profil zawodowy

Studium przypadku

Oferta

Zakres usług

Oprogramowanie

Forum

Kontakt

 

OPERAT WODNOPRAWNY

Jest podstawowym dokumentem, na podstawie którego uzyskuje się pozwolenie wodnoprawne. Ustala cel i zakres korzystania z wód, warunki wykonywania uprawnienia oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki (art. 128 Ustawy Prawo Wodne).

ZAKRES OPERATU WODNOPRAWNEGO:

Część opisowa:

 1. Dane dotyczące zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia.
 2. Określenie:
  • celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód,
  • ilości, stanu i składu ścieków oraz przewidywanego sposobu i efektu ich oczyszczania,
  • rodzaju urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych i wodnych,
  • stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu szkodliwego oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub wykonania urządzeń wodnych oraz rodzaju urządzeń zapobiegających temu oddziaływaniu,
  • obowiązków zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich.
 3. Charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym.
 4. Wyniki analiz wody dokonanych w zamierzonym miejscu wprowadzenia ścieków w odniesieniu do średniego niskiego przepływu (SNQ) lub przepływu gwarantowanego w danym przekroju wód płynących albo objętości wód stojących.
 5. Bilans wodny zakładu, z określeniem wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe i podziemne.
 6. Projekt instrukcji gospodarowania wodą.

Część graficzna:

 1. Plan urządzeń wodnych i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych,
 2. Przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wody płynącej w zasięgu oddziaływania tych urządzeń;
 3. Schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych;
 4. Schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Jak uzyskać pozwolenie wodnoprawne?

 1. Do złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, wymagane są następujące dokumenty:  
 2. Wniosek.
 3. Pełnomocnictwo (jeśli wnioskodawca występuje w czyimś imieniu).
 4. Dowód wpłaty za wydanie pozwolenia oraz - jeśli wnioskodawca występuje w czyimś imieniu – za udzielenie pełnomocnictwa, bądź podstawę prawną do zwolnienia z opłat.
 5. 2 egzemplarze operatu wodnoprawnego.
 6. Decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana - w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego.
 7. Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.
 8. Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód powierzchniowych lub na zależne od siebie korzystanie z wód przez kilka zakładów dołącza się projekt instrukcji gospodarowania wodą, zawierający opis sposobu gospodarowania wodą i zaspokojenia potrzeb wszystkich użytkowników odnoszących korzyści z urządzenia wodnego, którego dotyczy instrukcja.
 9. Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych oraz na odwodnienie zakładu górniczego lub obiektu budowlanego dołącza się dokumentację hydrogeologiczną, o ile jej sporządzanie wynika z przepisów odrębnych.
 10. Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1 Prawa wodnego, dołącza się również zgodę właściciela tych urządzeń.
 11. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych może być wydane na podstawie projektu tych urządzeń, jeżeli projekt ten odpowiada wymaganiom operatu, o którym mowa w art. 132 Prawa wodnego.

Kto wydaje pozwolenie wodnoprawne?

Zgodnie z art. 140 Prawa wodnego:

1.  Organem właściwym do wydawania pozwoleń wodnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, jest starosta, wykonujący to zadanie jako zadanie z zakresu administracji rządowej.

2.  Marszałek województwa wydaje pozwolenia wodnoprawne:

  2.1.   jeżeli szczególne korzystanie z wód, wykonywanie urządzeń wodnych lub eksploatacja instalacji bądź urządzeń wodnych są związane z przedsięwzięciami lub instalacjami, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;

  1a)  o których mowa w art. 122 ust. 1 Prawa wodnego, jeżeli dotyczą korzystania z wód i wykonywania urządzeń wodnych w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących, będących przedsięwzięciem, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest wymagane;

  2.2.   na wykonanie urządzeń wodnych zabezpieczających przed powodzią;

  2.3.   na przerzuty wody i wykonanie niezbędnych do tego urządzeń wodnych;

  2.4.   na wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;

  2.5.   o których mowa w art. 122 ust. 2 Prawa wodnego;

  • na wydobywanie z wód powierzchniowych kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów;
  • wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1 Prawa wodnego pochodzących z eksploatacji instalacji związanej z przedsięwzięciami, o których mowa w pkt 1;
  • wszystkie, o których mowa w art. 122 Prawa wodnego, wymagane dla przedsięwzięcia, jeżeli jest organem właściwym do wydania jednego z tych pozwoleń;
  • na wspólne korzystanie z wód, o którym mowa w art. 130, jeżeli jest organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego dla jednego z zakładów.

3. W przypadku gdy szczególne korzystanie z wód lub wykonywanie urządzeń wodnych odbywa się na terenach zamkniętych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, pozwolenie wodnoprawne wydaje dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej

4. W przypadku gdy szczególne korzystanie z wód lub wykonywanie urządzeń wodnych jest związane z przedsięwzięciem realizowanym w części na terenie zamkniętym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, dla całego przedsięwzięcia pozwolenie wodnoprawne wydaje dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej przedsięwzięcia pozwolenie wodnoprawne wydaje dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej.

liniab1