liniaa
liniaa

START

GOSIA
 PRIV

HYDRO SPRAWY

PROFIL ZAWODOWY

STUDIUM PRZYPADKU

OFERTA

FORUM

KONTAKT

Główne menu

Start

Gosia priv

Hydro sprawy

Profil zawodowy

Studium przypadku

Oferta

Zakres usług

Oprogramowanie

Forum

Kontakt

Analizy oraz obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne wykonywane są przy wykorzystaniu specjalistycznych narzędzi komputerowych.

Auto CAD jest programem, który w naszych zastosowaniach służy do projektowania obiektów inżynierii lądowej i wodnej (przejścia drogowo mostowe) oraz obiektów melioracyjnych (odwodnienia dróg, parkingów, osiedli). Posiada wyspecjalizowane narzędzia do analiz hydraulicznych hydrologicznych oraz sanitarnych. Bardzo dobrze współpracuje ze środowiskiem GIS.

ArcGIS to program z rodziny GIS (Systemów Informacji Geograficznej), który umożliwia prowadzenie bardzo złożonych analiz hydrologicznych. To oprogramowanie pozwala na pracę z danymi hydrograficznymi i krajobrazowymi, jak również umożliwia tworzenie takich danych. Posiada wyspecjaliszowane narzędzia umożliwiające opis charakterystyk hydrologicznych, a także obliczenia przepływu wód, wyznaczanie działów wodnych oraz sieci cieków. ArcGIS wykorzystywany jest przez nas głównie do obserwacji i analiz procesów sedymentacyjnych zachodzących w czasie, wyznaczania obszarów zalewowych oraz w przewidywaniu zagrożenia powodziowego.

Qmax to program obliczeniowy, stworzony przez IMGW, umożliwiający wyznaczenie największych przepływów rocznych o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia, na podstawie których, zgodnie z Rozporządzeniem MI o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, projektowane są obiekty budowlane.  Znajduje zastosowanie dla długich ciągów pomiarowych przepływów o liczebności  (N>=30lat), w zlewniach kontrolowanych. 

HEC—RAS jest modelem wykorzystywanym do:
- wyznaczania stref zalewowych;
- wyznaczania światła mostu;
- projektowania obiektu hydrotechnicznego.
Model ten odwzorowuje ustalony przepływ we wszystkich możliwych przypadkach:
a) zabudowa koryt: wały przeciwpowodziowe, jazy i stopnie, mosty wysokie i niskie, przepusty,
b) zmienny kształt doliny rzecznej i koryta głównego, opisywany przekrojami poprzecznymi, które można dowolnie zagęszczać na żądanie użytkownika,
c) zróżnicowane długości drogi przepływu na terasach zalewowych i w korycie głównym,
d) transport rumowiska wleczonego i unoszonego.

Krzywa to program, opracowany przez IMGW, który na podstawie analizy przebiegu historycznych fal powodziowych umożliwia wyznaczenie krzywej natężenia przepływu w analizowanych przekroju poprzecznym cieku (przekroju obliczeniowym).

Gradex jest programem, który znajduje zastosowanie w obliczeniach maksymalnych przepływów rocznych Qmax, w zlewni niekontrolowanej w przypadku posiadania niepełnych danych pomiarowych przepływu. Wykorzystuje ona dane w postaci długichi ciągów rocznych sum opadów w danym przekroju hydrometrycznym rzeki.

GISs
Qmax
HEC_RAS
Krzywa
gradex1

Ponadto w opisie oraz modelowaniu prostych zjawisk hydrologicznych wykorzystywane są formuły oraz aplikacje arkusza kalkulacyjnego (metoda CN-SCS, model Snydera).

liniab1