liniaa
liniaa

START

GOSIA
 PRIV

HYDRO SPRAWY

PROFIL ZAWODOWY

STUDIUM PRZYPADKU

OFERTA

FORUM

KONTAKT

Główne menu

Start

Gosia priv

Hydro sprawy

Profil zawodowy

Cel zawodowy

Wykształcenie

Doświadczenie

Szkolenia

Współpraca

Studium przypadku

Oferta

Forum

Kontakt

We współczesnym świecie rozwój gospodarki opartej jest na wiedzy, a jednym z głównych czynników decydującym o perspektywach zawodowych, jest szeroko rozumiana edukacja.

Na moje wykształcenie składają się:

  • Studia podyplomowe pn. Zastosowanie współczesnych metod hydrologii w inżynierii i gospodarce wodnej (od 10.2009r) - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Studium to ma na celu doskonalenie i pogłębianie wiedzy dotyczącej hydrologii i gospodarki wodnej w zakresie umożliwiającym efektywne projektowanie obiektów hydrotechnicznych a także wspomagającym modelowanie hydrologiczne oraz wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej. Zakres kursu obejmuje  zagadnienia wymagane do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia hydrologiczne, w tym m.in.:  podstawy modelowania matematycznego w hydrologii, przeplywyw miarodajne i kontrolne w inżynierii wodnej i komunikacyjnej, zastosowanie metod statystycznych w hydrologii i meteorologii, modele odpływu ze zlewni i propagacji fali w korycie oraz podstawy prawne w inżynierii i gospodarce wodnej. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców SGGW, PW, PK, UW oraz specjalistów z IMGW.

więcej...

  • Studia magisterskie (stacjonarne) na kierunku Inżynieria Środowiska, specjalność: Ochrona i Kształtowanie Zasobów Wodnych (od 10.2004 do 02.2008r.) - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
  • Studia te dostarczyły specjalistycznej wiedzy z zakresu wybranej przez mnie specjalności oraz zadecydowaly o wyborze drogi zawodowej.  Obroniona praca magisterska pt.: Wpływ zbiorników detencyjnych na redukcję fali wezbraniowej w zlewni Potoku Służewieckiego, została wyrózniona i zgłoszona do konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu hydrologii, organizowanego przez Stowarzyszenie Hydrologów Polskich.

  • Studia inżynierskie (stacjonarne) na kierunku: Inżynieria Środowiska (od 03.2008 do 06.2009r.) - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
  • Program 4-letnich studiów obejmował m.in. takie przedmioty jak: geotechnika, mechanika gruntów, mechanika płynów, hydrologia, hydraulika, hydrogeologia, geodezja i kartografia. Uwieńczeniem pierwszego etapu edukacji była obrona pracy inżynierskiej, skutkująca uzyskaniem tytułu zawodowego:” Inżynier”. Tematem mojej pracy inżynierskiej był: Wpływ zbiornika wodnego na redukcję fali wezbraniowej na przykładzie Stawu Wyścigi na Potoku Służewieckim

liniab1