Posted on

Wraz z nowelizacją ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r. wprowadzono nowe pojęcie do obowiązującego systemu prawnego w zakresie zarządzania gospodarką wodną, tj. instytucję zgody wodnoprawnej, która stanowi rozstrzygnięcie administracyjne wymagane w celu realizacji działań zainteresowanych podmiotów, związanych z korzystaniem z wód.
W myśl aktualnie obowiązującego prawa, udzielenie zgody wodnoprawnej następuje przez: wydanie pozwolenia wodnoprawnego, przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego oraz wydanie oceny wodnoprawnej a także decyzji zwalniającej z zakazów m.in. w przypadku obszarów zagrożenia powodzią.
Procedury wydawania pozwoleń wodnoprawnych i zgłoszeń wodnoprawnych nie uległy istotnym zmianom, mianowicie są wymagane m.in. przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu przestrzennym.
Jeżeli chodzi natomiast o ocenę wodnoprawną, to jej uzyskanie jest wymagane dla inwestycji lub działań mogących wpłynąć na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, określonych dla jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych, zgodnie z art. 56, 57,59 i 61 ustawy Prawo wodne. Ustawa wprowadza szeroki katalog przedsięwzięć, dla których uzyskanie oceny wodnoprawnej będzie wymagane, takich jak: inwestycje lub działania w zakresie m.in. korzystania z usług wodnych, długotrwałe obniżenia poziomu zwierciadła wody podziemnej, piętrzenia wody podziemnej, wykonanie urządzeń wodnych, regulacja wód, zabudowa potoków górskich oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych, zmiana ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mająca wpływ na warunki przepływu wód, wreszcie roboty i obiekty budowlane mające wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (art. 423). Warunkiem uzyskania oceny wodnoprawnej jest ustalenie korzystnego wpływu planowanej inwestycji na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych. W innym przypadku wnioskodawca będzie zobowiązany do wykazania wyjątkowych okoliczności, które mogą umożliwić podjęcie takiej działalności.
Analiza przesłanek oceny wodnoprawnej nie należy już do zadań regionalnych dyrektorów ochrony środowiska a pozostaje w gestii właściwych organów Wód Polskich.
Podobnie zmianie uległ organ wydający decyzje wodnoprawne, które dotychczas pozostawały w gestii marszałków województw i starostw powiatowych, a przechodzą w ręce właściwych organów Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. I tak organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej lub dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich, w zależności od wnioskowanej sprawy, natomiast przyjęcie zgłoszenia wodnoprawne pozostaje w gestii kierownika nadzoru wodnego Wód Polskich.
Zgodnie z art. 414 ust. 9, ustawodawca wprowadził możliwość przedłużenia okresu trwania dotychczasowego pozwolenia wodnoprawnego, bez konieczności sporządzenia nowego operatu wodnoprawnego, o ile informacje w nim zawarte są aktualne, jeżeli wnioskodawca przed wygaśnięciem pozwolenia wodnoprawnego wystąpi do właściwego organu z wnioskiem o ustalenie kolejnego okresu obowiązywania decyzji administracyjnej.
Ustawodawca określił wysokość opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych (art. 398). Za przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego wnioskodawca poniesie koszt w wysokości 87 zł, natomiast za wydanie pozwolenia wodnoprawnego opłata wyniesie już 217 zł. W przypadku oceny wodnoprawnej należy liczyć się z kosztami w wysokości 868 zł. Wszystkie opłaty będą stanowiły przychód Wód Polskich i będą podlegały corocznej aktualizacji.

W artykule poruszono kilka ważniejszych aspektów związanych z nowelizacją ustawy, akcentując w szczególności wprowadzone zmiany w zakresie decyzji wodnoprawnych, natomiast jeżeli potrzebujesz szczegółowych informacji, odwołuję do ustawy Prawo Wodne.

2 Replies to “Zgoda wodnoprawna w nowym systemie prawnym”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *